RODO

SZANOWNY PACJENCIE

Na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Jan Wiśniewski, dostępny pod adresem email: iodo@109szpital.pl lub telefonem nr 261 455 573.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.c) oraz art.9 ust.2 lit.h) RODO w celu realizacji świadczeń zdrowotnych tj. profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego.
 4. Szpital przekazuje Pani/Pana dane osobowe odbiorcom, zgodnie z przepisami prawa, w ramach zleceń na: utrzymanie czystości, ochronę osób i mienia, badania laboratoryjne i poziomu promieniowania, transport pacjentów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, potrzeby realizacji praktyk zawodowych, obsługę poczty, administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, w tym posiadającym siedziby na terenie państw trzecich, które wg Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony.
 5. Szpital nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Pani/Pana Dane przechowywane będą przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w art.29 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. W przypadku odmowy podania danych osobowych Szpital może odmówić Pani/Panu udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Pacjencie masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
 • kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących na mocy RODO praw.

MONITORING WIZYJNY

 1. Monitorowany obszar obejmuje wjazdy, teren wokół budynku głównego z parkingiem i Izbę Chorych oraz teren przyległy wraz z wejściami do Przychodni Specjalistycznej i
 2. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem email: iodo@109szpital.pl lub telefonem nr 261 455 573.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin.
 4. Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹ oraz art.22² Ustawy z 26 czerwca 1974. Kodeks pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i ochrony mienia poprzez rejestrowanie obrazu.
 5. Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcy w ramach ochrony obiektu i obsługi systemu telewizji przemysłowej oraz innym osobom realizującym swoje prawnie uzasadnione interesy.
 6. Administrator nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu, maksymalnie przez 7 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ich przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH ZE SZPITALEM KORESPONDENCJĘ.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jan Wiśniewski, dostępny pod telefonem nr 261 455 573 lub adresem email: iodo@109szpital.pl.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹ w celu wypełnienia przez Szpital obowiązku prawnego poprzez udzielenie odpowiedzi na korespondencję.
 4. Szpital przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi oraz obsługę poczty.
 5. Pani/Pana dane, zawarte:
 • w składanych skargach, wnioskach lub interpelacjach przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu a następnie zostaną przekazane do archiwum;
 • we wnioskach o udostępnienie informacji publicznej, petycjach lub zapytaniach przechowywane będą przez 10 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od realizacji celu, po czym zostaną poddane ekspertyzie archiwalnej dot. okresu dalszego ich przechowywania;
 • we wnioskach o udostępnienia dokumentacji medycznej przechowywane będą do czasu jej wybrakowania (zniszczenia).
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

 

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).