RODO – informacje dot. ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, każdej osoby fizycznej, której Szpital dane pozyskuje
i przetwarza oraz w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹ oraz prowadzoną Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych uprzejmie informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70 – 965 Szczecin, który reprezentowany jest przez Komendanta Szpitala.

         Z Administratorem można się kontaktować na wskazany adres, telefon nr 91 810 58 00 lub

         e-mail: sekretariat@109szpital.pl.

  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Jan Wiśniewski dostępny pod telefonem nr 91 810 59 40 lub adresem email: iodo@109szpital.pl.

         Do Inspektora Ochrony Danych można się zwracać we wszystkich sprawach związanych
         z ochroną danych osobowych, w szczególności w przypadkach naruszenia przysługujących
         Państwu praw oraz naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

  • Organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy Stawki 2, 00-193 Warszawa, który jako organ nadzoru realizuje obowiązki i uprawnienia wynikające z RODO oraz Ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

W przypadku naruszenia przysługujących Państwu praw i niepodjęcia w tym zakresie właściwych działań przez Administratora lub Inspektora Ochrony Danych mają Państwo możliwość złożenia skargi do Prezesa UODO na wskazany adres lub elektronicznie (szczegółowe informacje na stronie internetowej https://uodo.gov.pl w zakładce pn. Skargi.

 

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).