POZ

Lekarz POZ ( pierwszego kontaktu lub rodzinny) musi być lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, czyli takim, który ma podpisaną umowę (kontrakt) z NFZ na świadczenie usług medycznych w danym roku lub też pracuje w placówce, która ma podpisany kontrakt z funduszem. Tylko w takiej sytuacji pacjent nie będzie musiał zapłacić za udzieloną poradę.

logotyp NFZ

„W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji.
Złożone dotychczas (stare) deklaracje zachowują ważność.

Deklaracje do pobrania:

  1. Deklaracja POZ – świadczenia lekarza
  2. Deklaracja POZ – świadczenia pielęgniarki
  3. Deklaracja POZ – świadczenia położnej
  4. Deklaracja POZ – całość

 

Lekarz POZ:

•             decyduje o diagnostyce i sposobach leczenia,

•             kieruje pacjentów do poradni specjalistycznych w celu konsultacji lub przejęcia leczenia,

•             decyduje o objęciu leczeniem szpitalnym,

•             wnioskuje o leczenie uzdrowiskowe,

•             wnioskuje o niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

•             realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia (bilanse zdrowia),

•             odpowiada za wykonywanie szczepień ochronnych,

•             kieruje do zakładów opieki długoterminowej,

•             orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,

•             orzeka o zdolności do pracy i nauki zgodnie z odrębnymi regulacjami

•             opiniuje i zaświadcza o stanie zdrowia.

 

Każda osoba ubezpieczona w NFZ, która chce mieć zapewniony bezpłatny dostęp do lekarza POZ może dokonać wyboru lekarza POZ wypełniając odpowiednią deklarację w rejestracji zakładu opieki zdrowotnej (np. przychodni), w której pracuje wybrany lekarz. Druki deklaracji, które wypełniają ubezpieczeni, powinny być dostępne w każdej placówce leczniczej.

Jednorazowo pacjent ma prawo wyboru tylko jednego lekarza czy pielęgniarki świadczących usługi z zakresu POZ.

W przypadku wyboru świadczeniobiorcy POZ nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że pacjent nie musi wybierać lekarza np. w przychodni, która znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania. Nie ma także obowiązku zapisywania całej rodziny do tego samego lekarza. Ten jednak nie może żadnemu pacjentowi odmówić zapisania się na listę podopiecznych bez względu na wiek, płeć czy stan zdrowia chorego. Jedyne dopuszczalne ograniczenia mogą być wynikiem zbyt dużej liczby osób ubezpieczonych zapisanych do konkretnego lekarza (tzw. lista aktywna).

Z usług lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ można zrezygnować i wybrać inną osobę udzielającą świadczeń (w tej samej lub w innej przychodni). Jednak zmian może pacjent dokonywać  nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł.

Opłaty nie obowiązują ubezpieczonych:

– którzy zmienili miejsce zamieszkania,

– których lekarz, pielęgniarka lub położna POZ zaprzestali swojej działalności,

– w przypadku, gdy zmiana wymuszona jest innymi czynnikami niezależnymi od ubezpieczonego.

 

Każdy, kto zdecyduje się na wybór nowego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, powinien czytelnie wypełnić deklarację i złożyć ją u nowowybranego świadczeniodawcy.

Zapraszamy do składania deklaracji w naszej przychodni– zostań naszym pacjentem.

Podstawowa Opieka Zdrowotna

109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W SZCZECINIE

Do dyspozycji pacjentów objętych opieką w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej są:

GABINETY PEDIATRYCZNE

 Lekarze:

lek. Henryka SANOCKA, gabinet 106, Tel. 91 810 59 27 lub 261 455 927

teleporady:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.00-12.00

środa w godz. 12:00-14:00

Rejestracja do gabinetów pediatrycznych czynna:od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-10:00

Rejestracja telefoniczna Tel. 91 810 59 27 lub 261 455 927

Gabinet dla dzieci zdrowych (szczepienia):

wtorek, środa w godz. 11.00 -13.00

Gabinet zabiegowy czynny: od poniedziałku do piątku w godz.  8:00 – 18:00

GABINETY POZ DLA DOROSŁYCH

Lekarze:

 lek. Barbara GRODZKA, gabinet 311, Tel. 91 810 59 55 lub  261 455 955

teleporady:

poniedziałek -czwartek w godz. 8.00-12.00

piątek w godz. 15:00-17:00

lek. Anna PLESKACZ, gabinet 201, Tel. 91 810 59 22 lub 261 455 922

teleporady:

poniedziałek, środa w godz. 15.00-17.00

wtorek, czwartek, piątek w godz. 11:00-13:00

lek. Sławomir KOSIACKI, gabinet 223, Tel. 91 810 59 65 lub 261 455 965

teleporady:

wtorek, czwartek w godz. 15.00-17.00

poniedziałek, środa w godz. 12:00-13:00

Rejestracja czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-18:00

Rejestracja telefoniczna tel. 606 719 613

Zespół pielęgniarek środowiskowych Tel. 91 810 59 34 lub 261 455 934

teleporady:

poniedziałek – piątek, w godz. 11:00 – 13:00

Położne środowiskowe Tel. 91 810 59 26 lub 261 455 926

 teleporady:

poniedziałek w godz. 12.00-13.00

środa w godz. 13:30-14:30