POZ

Lekarz POZ ( pierwszego kontaktu lub rodzinny) musi być lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, czyli takim, który ma podpisaną umowę (kontrakt) z NFZ na świadczenie usług medycznych w danym roku lub też pracuje w placówce, która ma podpisany kontrakt z funduszem. Tylko w takiej sytuacji pacjent nie będzie musiał zapłacić za udzieloną poradę.

logotyp NFZ

„W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji.
Złożone dotychczas (stare) deklaracje zachowują ważność.

Deklaracje do pobrania:

 1. Deklaracja POZ – świadczenia lekarza
 2. Deklaracja POZ – świadczenia pielęgniarki
 3. Deklaracja POZ – świadczenia położnej

 

Lekarz POZ:

•             decyduje o diagnostyce i sposobach leczenia,

•             kieruje pacjentów do poradni specjalistycznych w celu konsultacji lub przejęcia leczenia,

•             decyduje o objęciu leczeniem szpitalnym,

•             wnioskuje o leczenie uzdrowiskowe,

•             wnioskuje o niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

•             realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia (bilanse zdrowia),

•             odpowiada za wykonywanie szczepień ochronnych,

•             kieruje do zakładów opieki długoterminowej,

•             orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,

•             orzeka o zdolności do pracy i nauki zgodnie z odrębnymi regulacjami

•             opiniuje i zaświadcza o stanie zdrowia.

 

Każda osoba ubezpieczona w NFZ, która chce mieć zapewniony bezpłatny dostęp do lekarza POZ może dokonać wyboru lekarza POZ wypełniając odpowiednią deklarację w rejestracji zakładu opieki zdrowotnej (np. przychodni), w której pracuje wybrany lekarz. Druki deklaracji, które wypełniają ubezpieczeni, powinny być dostępne w każdej placówce leczniczej.

Jednorazowo pacjent ma prawo wyboru tylko jednego lekarza czy pielęgniarki świadczących usługi z zakresu POZ.

W przypadku wyboru świadczeniobiorcy POZ nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że pacjent nie musi wybierać lekarza np. w przychodni, która znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania. Nie ma także obowiązku zapisywania całej rodziny do tego samego lekarza. Ten jednak nie może żadnemu pacjentowi odmówić zapisania się na listę podopiecznych bez względu na wiek, płeć czy stan zdrowia chorego. Jedyne dopuszczalne ograniczenia mogą być wynikiem zbyt dużej liczby osób ubezpieczonych zapisanych do konkretnego lekarza (tzw. lista aktywna).

Z usług lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ można zrezygnować i wybrać inną osobę udzielającą świadczeń (w tej samej lub w innej przychodni). Jednak zmian może pacjent dokonywać  nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł.

Opłaty nie obowiązują ubezpieczonych:

– którzy zmienili miejsce zamieszkania,

– których lekarz, pielęgniarka lub położna POZ zaprzestali swojej działalności,

– w przypadku, gdy zmiana wymuszona jest innymi czynnikami niezależnymi od ubezpieczonego.

 

Każdy, kto zdecyduje się na wybór nowego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, powinien czytelnie wypełnić deklarację i złożyć ją u nowowybranego świadczeniodawcy.

Zapraszamy do składania deklaracji w naszej przychodni– zostań naszym pacjentem.

Podstawowa Opieka Zdrowotna

109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W SZCZECINIE

DO WSZYSTKICH LEKARZY RODZINNYCH OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA TELEFONICZNA

Do dyspozycji pacjentów objętych opieką w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej są:
Rejestracja czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-18.00
Rejestracja telefoniczna tel. 91.810.59.31
Rejestracja mail: rejestracjaprzychodnia@109szpital.pl

GABINETY PEDIATRYCZNE

 Lekarze: ABSENCJA LEKARZA

GABINETY POZ DLA DOROSŁYCH

Lekarze POZ:

lek. Anna PLESKACZ, gabinet 1, Tel. 91 810 59 22

 lek. Barbara GRODZKA, gabinet 2, Tel. 91 810 59 55

 

Zespół pielęgniarek środowiskowych, gabinet 4 Tel. 91 810 59 34

Porady telefoniczne poniedziałek – piątek, w godz. 11:00-13:00

 

Położne środowiskowe, gabinet 4 Tel. 91 810 59 26
e-mail: ginekologia@109szpital.pl

Położna środowiskowa podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) opiekuje się kobietami w każdym wieku. Jest to kompleksowa opieka pielęgnacyjna – położnicza i ginekologiczna. Opiekuje się też noworodkami do drugiego miesiąca życia

 

Miejsce wizyt:

Wizyta położnej może się odbyć:

 • w warunkach ambulatoryjnych, np. w gabinecie w przychodni
 • w domu pacjentki (wizyta patronażowa i profilaktyczna).

Terminy wizyt

Położna realizuje świadczenia:

 • od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • w terminie uzgodnionym z pacjentką

Opieka położnej podczas ciąży

Położna środowiskowa opiekuje się kobietami w ciąży:

 • 1 raz w tygodniu od 21 do 31 tygodnia ciąży – maksymalnie 10 wizyt
 • 2 razy w tygodniu od 32 tygodnia ciąży do porodu – maksymalnie 16 wizyt.

Wizyty obejmują:

 • rozpoznanie problemów zdrowotnych
 • zaplanowanie i realizację świadczeń profilaktycznych
 • edukację kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującą do porodu
  i rodzicielstwa.

 

Położna przygotowuje plan edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, w tym dla kobiet w ciąży wysokiego ryzyka. Jest to integralna część dokumentacji medycznej pacjentki.

Obejmuje praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią lub butelką oraz rodzicielstwa.

 

Opieka nad noworodkami

Do 2 miesięcy kalendarzowych życia dziecka położna jest zobowiązana do 4–6 wizyt patronażowych.  Pierwsza wizyta odbywa się nie później niż 48 godzin po zgłoszeniu przez szpital, że matka i dziecko opuściły placówkę.