Prewencja pandemii COVID-19 w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie

„Prewencja pandemii COVID-19 w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr RPZP.07.07.00-32-N033/20-00 zawarta w dniu 02.11.2020r.

Beneficjent: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie


Cele projektu:  W obliczu prognozowanej na okres jesienno-zimowy 2020-2021 drugiej fali wzmożonych zachorowań, Szpital musi zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt medyczny, sprzęt do dezynfekcji oraz zrealizować działania związane z wyposażeniem obiektu w niezbędny sprzęt.

Gdy doszło do wybuchu pandemii, sytuacja ta wywołała konieczność poniesienia dużych nakładów pracy oraz finansowych spoza pieniędzy publicznych, aby móc sprostać postawionym przed Szpitalem wymaganiom. Beneficjent jako  podmiot wykonujący działalność leczniczą w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego  jest w pełni zaangażowany w walkę z COVID-19.

W związku z tym w ramach projektu Beneficjent zaplanował zadanie związane z wyposażeniem w sprzęt medyczny i doposażeniem w wyposażenie obiektowe i budowlane niezbędne do walki z COVID-19 z katalogu MZ.

Poniżej zaplanowane zadania:

a) Wydatki – środki trwałe – w ramach projektu zaplanowano sfinansowanie wkładu własnego, jaki Szpital miał wnieść do zakupów 3 środków trwałych. Wszystkie te sprzęty są zgodne z listą MZ dotyczącą sprzętów medycznych. Pozostała część na sfinansowanie tych zakupów pochodzi ze środków dotacji celowej, jaką Szpital otrzymał z Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach niniejszego projektu rozliczone zostaną wyłącznie środki, które miały stanowić wkład własny szpitala do tych zakupów.

 Lista sprzętów:

– Sterylizator plazmowy – 1 szt. – zakup częściowo finansowany z dotacji celowej MON w wysokości 193 000,00zł, część rozliczana w ramach niniejszego projektu to 16 493,00 zł;

– Aparat RTG przyłóżkowy – 1 szt. – zakup częściowo finansowany z dotacji celowej MON
w wysokości 263 000,00 zł, część rozliczana w ramach niniejszego projektu to 22 120,00 zł;

– Aparat RTG stacjonarny – 1 szt. – zakup częściowo finansowany z dotacji celowej MON
w wysokości 850 000,00 zł, część rozliczana w ramach niniejszego projektu to 118 280,00 zł;

Wartość wydatków kwalifikowanych rozliczanych w ramach zadania: 156 893,00 zł.

b) sprzęt medyczny – w ramach zadania zaplanowano do zakupu następujące sprzęty z listy MZ:
– Wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony, przyłbice, chusteczki, spraye, fartuchy chirurgiczne wodoodporne, maski chirurgiczne, czepki, maski panoramiczne, filtry do masek panoramicznych – planowany koszt zakupu to 205 086,06zł.

c) dezynfekcja – w ramach zadania zaplanowano zakup następujących środków z listy MZ:
– Środki do dezynfekcji – koszt: 78 820,94 zł.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 440 800,00 zł i obejmuje:

1) Dofinansowanie w kwocie 440 800,00 zł, z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich w kwocie 374 680, 00 zł, co stanowi maksimum 85, 0000000000 % wydatków kwalifikowanych Projektu,

b) ze środków dotacji celowej w kwocie 66 120, 00 zł.

Efekty projektu:

Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. poprzez wyposażenie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie w sprzęt medyczny i doposażenie w wyposażenie obiektowe i budowlane niezbędne do tego celu.

  1. Umowa o dofinansowanie Projektu
  2. Harmonogram płatności Projektu