Prawa osób, których dane dotyczą

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ,

wynikające z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji (art.15 RODO).

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  a) cele przetwarzania;
  b) kategorie odnośnych danych osobowych; informacje o odbiorcach lub kategoriach
      odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności
      o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  c) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest
     to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  d) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub
      ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą
      oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; informacje o prawie wniesienia
      skargi do organu nadzorczego;
  e) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne
      informacje o ich źródle;
  f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
     o którym mowa wart. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne
     informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
     konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
 3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprostowania danych (art.16 RODO).

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art.17 RODO.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
       przetwarzane;
  b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie
       z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  c)  osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania
      i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba,
      której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać
       usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub
       prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  e) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
       informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
 2.  Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
  1.  Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
   a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
   b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa
       Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania
       zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
       publicznej powierzonej administratorowi;
   c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie
       z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
   d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub
       historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile
       prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie
       utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
   e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO).

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
      pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
      usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
      potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania –
      do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
      nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

 

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych

 lub o ograniczeniu przetwarzania (art.19 RODO).

 

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

 

Prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO).

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub
      na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b);
  b) oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawożądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

Prawo do sprzeciwu (art.21 RODO).

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie (art.21 RODO).

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
  a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą,
      a administratorem;
  b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega a
      administrator i  które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie
      uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
  c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
 4. Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art.77 RODO).

 

 1. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.
 2. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78.