Praktyki dla studentów kierunków medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego lub innych uczelni medycznych.

Dokumenty wymagane do odbycia praktyki

  • Podanie do Komendanta Szpitala o wyrażenie zgody na realizację praktyki (formularz w załączeniu).
  • Podanie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Szpitala: poniedziałek – piątek w godz.7.00 – 15.00.

Podania będą rozpatrywane indywidualnie.

  • W przypadku akceptacji podania przez Komendanta Szpitala, przed rozpoczęciem praktyki, należy wyznaczonemu opiekunowi praktyk:
  • dostarczyć kserokopię polisy OC (w przypadku braku dostarczonego ubezpieczenia przez Uczelnię),
  • przedłożyć do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji praktyk,
  • przedłożyć do wglądu aktualną legitymację studencką lub skierowanie z uczelni.

Niedostarczenie i nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie uniemożliwi rozpoczęcie praktyk i/lub wycofanie zgody na ich realizację.

Formularz podania do pobrania i wydrukowania.