Praktyki dla studentów kierunków medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego lub innych uczelni medycznych.

Dokumenty wymagane do odbycia praktyki

  • Podanie do Komendanta Szpitala o wyrażenie zgody na realizację praktyki (formularz w załączeniu) wraz z załączonym skierowaniem z Uczelni  na odbycie praktyki.
  • Podanie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Szpitala: poniedziałek – piątek w godz.7.00 – 15.00.

Podania będą rozpatrywane indywidualnie.

W przypadku akceptacji podania przez Komendanta Szpitala, przed rozpoczęciem praktyki, należy wyznaczonemu opiekunowi praktyk:

  • przedłożyć do wglądu aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji praktyk,
  • dostarczyć kserokopię polisy OC (w przypadku braku dostarczonego ubezpieczenia przez Uczelnię) obejmującej okres realizacji praktyki, w tym obejmującej koszty postępowania poekspozycyjnego.

 

Niedostarczenie lub nieprzedłożenie wymaganych dokumentów uniemożliwi rozpoczęcie praktyki
i/lub spowoduje wycofanie zgody na jej realizację.

Formularz podania do pobrania i wydrukowania – Wersja WORD

Formularz podania do pobrania i wydrukowania – Wersja PDF