Praktyki dla studentów kierunków medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego lub innych uczelni medycznych.

Dokumenty wymagane do odbycia praktyki:
podanie do Komendanta Szpitala o wyrażenie zgody na realizację praktyk z wyszczególnieniem terminu i zakresu praktyki. Podanie powinno zawierać dane kontaktowe ze szczególnym uwzględnieniem numeru telefonu komórkowego.
kopia legitymacji studenckiej lub skierowanie z uczelni
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia praktyki lub kopia aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych,

Kompletne dokumenty należy składać w kancelarii ogólnej Szpitala: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00.

W przypadku chęci odbycia praktyki przez studentów uczelni nieposiadających umowy ze 109 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią wymagana jest informacja o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji praktyk.

Powyższe podania będą rozpatrywane indywidualnie.