Poradnia Medycyny Pracy

LP. NAZWA SKRÓCONA DLA CELÓW FISKALNYCH NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ Vat CENA BRUTTO* W ZŁ
1 B.lek.kierABTB+E badania lekarskie kierowców kat. A , B, T, B+E* w tym: glukoza, konsultacja okulistyczna, badanie i wydanie orzeczenia lekarza Medycyny Pracy 162,60 23% 200
2 B.lek.kierCDC+ED+E badania lekarskie kierowców kat.: C , D, C+E, D+E, * w tym: konsultacja okulistyczna, laryngologiczna, glukoza, audiometr, ekg po 50r.ż., badanie i wydanie orzeczenia lekarza Medycyny Pracy 162,60 23% 200
2.1 B.kierC1D1C1+ED1+E badania lekarskie kierowców kat.: C1, D1,C1+E, D1+E* w tym: konsultacja okulistyczna, laryngologiczna, glukoza, audiometr, ekg po 50r.ż., badanie i wydanie orzeczenia lekarza Medycyny Pracy 162,60 23% 200
3   badania lekarskie i psychologiczne dla osób ubiegających się o wpis lub wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej /zabezpieczenia technicznego      
3.1 B.lek.ochr.fiz/tech badania lekarskie ( w tym : konsultacja okulistyczna, psychiatryczna oraz inne badania i konsultacje, które lekarz uzna za niezbędne) 250,50 23% 307,50
3.2 B.psy.ochr.fiz/tech badania psychologiczne 162,60 23% 200,00
    razem poz. 3.1-3.2: 412,60 23% 507,50
4   badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni:      
4.1 B.psy/w.poz.p.broń badanie psychologiczne 300,00 23% 369,00
4.2 B.lek/w.poz.p.broń badanie lekarskie w tym: konsultacja okulistyczna, psychiatryczna, ekg, glukoza, badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy oraz inne badania i konsultacje, które lekarz uzna za niezbędne 250,00 23% 307,50
    razem poz. 4.1-4.2: 550,00 23% 676,50
5   badania lekarskie i psychologiczne osób mających pozwolenie na posiadanie broni:      
5.1 B.psy/pos.poz.broń badanie psychologiczne 200,00 23% 246,00
5.2 B.lek/pos.poz.broń badanie lekarskie w tym: konsultacja okulistyczna, psychiatryczna, ekg, glukoza, badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy oraz inne badania i konsultacje, które lekarz uzna za niezbędne 250,00 23% 307,50
    razem poz.5.1-5.2 : 450,00 23% 553,50
6   badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa:      
6.1 B.psych.u/l.detekt badanie psychologiczne 146,34 23% 180,00
6.2 B.lek.u/l.detekt badanie psychiatryczne 121,95 23% 150,00
    razem poz. 6.1-6.2: 268,29 23% 330,00
7   badania lekarskie i psychologiczne osób posiadających licencję detektywa:      
7.1 B.psych.l.detektyw badanie psychologiczne 121,95 23% 150,00
7.2 B.lek.l.detektyw badanie psychiatryczne 100,00 23% 123,00
7.3 B.orz.l.detektyw badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy 100,00 23% 123,00
    razem poz. 7.1-7.3: 321,95 23% 396,00
8   badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:      
8.1 B.lek.obr.bronią badanie psychiatryczne 195,12 23% 240,00
8.2 B.psych.obr.bronią badanie psychologiczne 195,12 23% 240,00
    razem poz. 8.1-8.2: 390,24 23% 480,00
9   badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego:      
9.1 B.lek. sędziego badanie lekarskie w tym: konsultacja neurologiczna, psychiatryczna, ekg, badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny 150,00 23% 184,50
9.2 B.psych. sędziego badanie psychologiczne 121,95 23% 150,00
    razem poz. 9.1-9.2: 271,95 23% 334,50
10   badania lekarskie i psychologiczne kandydatów na inspektorów oraz inspektorów transportu drogowego:      
10.1 B.psych.in.tr.drog badanie psychologiczne 121,95 23% 150,00
10.2 B.lek.insp.tr.drog badanie lekarskie w tym: konsultacja okulistyczna, psychiatryczna, laryngologiczna, ekg, glukoza,badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy 195,00 23% 239,85
    razem poz. 10.1-10.2: 316,95 23% 389,85
11 kons.lek.specjal.V konsultacje lekarskie ( bez badań) : okulistyczna/ neurologiczna/ laryngologiczna/ psychiatryczna/ inne 40,00 23% 49,20
12 Audiogram.b.opis V audiometr bez opisu 25,00 23% 30,75
13 Spirometria V spirometria 40,00 23% 49,20
14 EKG bez opisu V EKG bez opisu 20,00 23% 24,60
15 Rtgkl.piersiowej V RTG klatki piersiowej 35,00 23% 43,05
Badania profilaktyczne na potrzeby Medycyny Pracy
16 B. profilaktyczne badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy /profilaktyka pracy/ 50,00 zw. 50,00
17 Przeg.stan/kom.bhp wykonywanie oceny warunków pracy i występujących zagrożeń w zakładzie pracy, poprzez:
– uczestnictwo w okresowej ocenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
200,00 zw. 200,00
18 B. san-epid+orzecz badanie profilaktyczne z wpisem do książeczki zdrowia ( karta sanitarna)badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych osób zatrudnionych przy obrocie i produkcji żywności 44,00 zw. 44,00
20 B.profil+san-epid badanie i wydanie orzeczeń w jednym czasie:
badanie profilaktyczne z wpisem do książeczki zdrowia ( karta sanitarna)
badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy /profilaktyka pracy/
64,00 zw. 64,00
21 kons.lek.specjalis konsultacje lekarskie ( bez badań) : okulistyczna/ neurologiczna/ laryngologiczna/ psychiatryczna/ inne 40,00 zw. 40,00
22 Audiogram.b.opisu audiometr bez opisu 25,00 zw. 25,00
23 Spirometria spirometria 40,00 zw. 40,00
24 EKG bez opisu EKG bez opisu 20,00 zw. 20,00
25 EKG z opisem EKG z opisem 25,00 zw. 25,00
26 Rtg kl.piersiowej RTG klatki piersiowej 35,00 zw. 35,00
27 zaśw. Os.Niepełn. zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej wystawione przez lekarza profilaktyka 40,00 zw. 40,00
28 B.lek.kie.u. Badanie lekarza medycyny pracy osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub kierowcy pojazdów uprzywilejowanych (nie obejmuje ceny badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych) 73,17 23% 90,00

* cena nie obejmuje badania psychologicznego kierowcy oraz badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, które wykonywane jest przez podwykonawcę