Poradnia Medycyny Pracy

LP. NAZWA SKRÓCONA DLA CELÓW FISKALNYCH NAZWA ŚWIADCZENIA CENA NETTO W ZŁ Vat CENA BRUTTO* W ZŁ
1 B.lek.kierABTB+E badania lekarskie kierowców kat.  A , B, T, B+E* w tym: glukoza, konsultacja okulistyczna, badanie i wydanie orzeczenia lekarza Medycyny Pracy 117,89 23% 145,00
2 B.lek.kierCDC+ED+E badania lekarskie kierowców kat.: C , D, C+E, D+E, * w tym:  konsultacja okulistyczna, laryngologiczna, glukoza, audiometr, ekg po 50r.ż., badanie i wydanie orzeczenia lekarza Medycyny Pracy 197,89 23% 243,4
2.1 B.kierC1D1C1+ED1+E badania lekarskie kierowców kat.: C1, D1,C1+E, D1+E* w tym:  konsultacja okulistyczna, laryngologiczna, glukoza, audiometr, ekg po 50r.ż., badanie i wydanie orzeczenia lekarza Medycyny Pracy 197,89 23% 243,4
 3 badania lekarskie i psychologiczne dla osób ubiegających się o wpis lub wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej /zabezpieczenia technicznego
3.1 B.lek.ochr.fiz/tech badania lekarskie ( w tym : konsultacja okulistyczna, psychiatryczna oraz inne badania i konsultacje, które lekarz uzna za niezbędne) 250,00 123% 123,00
3.2 B.psy.ochr.fiz/tech badania psychologiczne 100,00 23% 50,00
razem poz. 3.1-3.2: 350,00 23% 430,50
4 badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni:
4.1 B.psy/w.poz.p.broń badanie psychologiczne 243,90 23% 300,00
4.2 B.lek/w.poz.p.broń badanie lekarskie  w tym: konsultacja okulistyczna, psychiatryczna, ekg, glukoza, badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy oraz inne badania i konsultacje, które lekarz uzna za niezbędne 227,64 23% 280,00
razem poz. 4.1-4.2: 471,54 23% 580,00
5 badania lekarskie i psychologiczne osób mających pozwolenie na posiadanie broni:
5.1 B.psy/pos.poz.broń badanie psychologiczne 170,73 23% 210,00
5.2 B.lek/pos.poz.broń badanie lekarskie  w tym: konsultacja okulistyczna, psychiatryczna, ekg, glukoza, badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy oraz inne badania i konsultacje, które lekarz uzna za niezbędne 227,64 23% 280,00
razem poz.5.1-5.2 : 398,37 23% 490,00
6 badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa:
6.1 B.psych.u/l.detekt badanie psychologiczne 121,95 23% 150,00
6.2 B.lek.u/l.detekt badanie psychiatryczne 121,95 23% 150,00
razem poz. 6.1-6.2: 243,90 23% 300,00
7 badania lekarskie i psychologiczne osób posiadających licencję detektywa:
7.1 B.psych.l.detektyw badanie psychologiczne 121,95 23% 150,00
7.2 B.lek.l.detektyw badanie psychiatryczne 81,30 23% 100,00
7.3 B.orz.l.detektyw badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy 81,30 23% 100,00
razem poz. 7.1-7.3: 284,55 23% 350,00
8 badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:
8.1 B.lek.obr.bronią badanie psychiatryczne 195,12 23% 240,00
8.2 B.psych.obr.bronią badanie psychologiczne 195,12 23% 240,00
razem poz. 8.1-8.2: 390,24 23% 480,00
9 badania lekarskie   i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego:
9.1 B.lek. sędziego badanie  lekarskie w tym: konsultacja neurologiczna, psychiatryczna, ekg, badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny 150,00 23% 184,5
9.2 B.psych. sędziego badanie psychologiczne 121,95 23% 150,00
razem poz. 9.1-9.2: 271,95 23% 334,5
10 badania lekarskie i psychologiczne kandydatów na inspektorów oraz inspektorów transportu drogowego:
10.1 B.psych.in.tr.drog badanie psychologiczne 121,95 23% 150,00
10.2 B.lek.insp.tr.drog badanie lekarskie  w tym: konsultacja okulistyczna, psychiatryczna, laryngologiczna, ekg, glukoza,badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy 195,00 23% 239,85
razem poz. 10.1-10.2: 316,95 23% 389,85
11 kons.lek.specjal.V konsultacje lekarskie ( bez badań) : okulistyczna/ neurologiczna/ laryngologiczna/ psychiatryczna/ inne 40,00 23% 49,20
12 Audiogram.b.opis V audiometr bez opisu 25,00 23% 30,75
13 Spirometria V spirometria 40,00 23% 49,20
14 EKG bez opisu V EKG bez opisu 20,00 23% 24,60
15 Rtgkl.piersiowej V RTG klatki piersiowej 35,00 23% 43,05
Badania profilaktyczne na potrzeby Medycyny Pracy
16 B. profilaktyczne badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy /profilaktyka pracy/ 50,00 zw. 50,00
17 Przeg.stan/kom.bhp wykonywanie oceny warunków pracy i występujących zagrożeń w zakładzie pracy, poprzez:                                                               – uczestnictwo w okresowej ocenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 200,00 zw. 200,00
18 B. san-epid+orzecz badanie profilaktyczne z wpisem do książeczki zdrowia ( karta sanitarna)badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych osób zatrudnionych przy obrocie i produkcji żywności 44,00 zw. 44,00
19 B.profil+san-epid badanie i wydanie orzeczeń w jednym czasie: 64,00 zw. 64,00
badanie profilaktyczne z wpisem do książeczki zdrowia ( karta sanitarna)
badanie i wydanie orzeczenia lekarza medycyny pracy /profilaktyka pracy/
20 kons.lek.specjalis konsultacje lekarskie ( bez badań) : okulistyczna/ neurologiczna/ laryngologiczna/ psychiatryczna/ inne 40,00 zw. 40,00
21 Audiogram.b.opisu audiometr bez opisu 25,00 zw. 25,00
22 Spirometria spirometria 40,00 zw. 40,00
23 EKG bez opisu EKG bez opisu 20,00 zw. 20,00
24 EKG z opisem EKG z opisem 25,00 zw. 25,00
25 Rtg kl.piersiowej RTG klatki piersiowej 35,00 zw. 35,00
26 zaśw. Os.Niepełn. zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej wystawione przez lekarza profilaktyka 40,00 zw. 40,00

* cena nie obejmuje badania psychologicznego kierowcy oraz badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, które wykonywane jest przez podwykonawcę