Odwiedziny pacjentów

20 września 2021

Z dniem 15.09.2021r. uchylam całkowity zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. Odwiedziny, po ustaleniu z lekarzem oddziału, będą mogły odbywać się zgodnie z poniższymi zasadami:
ZASADY ODWIEDZINY PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W SZPITALU
1. Osoba odwiedzająca może odwiedzić chorego w sytuacji spełnienia następujących warunków:
• gdy upłynęło 14 dni od pełnego szczepienia ( preparatów 2-dawkowych i 1-dawkowego) – musi
przedstawić personelowi medycznemu certyfikat potwierdzający szczepienie, lub
• jeśli posiada negatywny wynik badania RT – PCR w kierunku koronawirusa SARS -CoV -2 – badanie
ważne nie dłużej 48 godzin przed dniem odwiedzin oraz posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie i uzyskanie negatywnego wyniku tego testu i musi przedstawić wynik personelowi medycznemu
• jest ozdrowieńcem, u której minęło od 11 do 180 dni od daty uzyskania pierwszego pozytywnego testu i musi przedstawić personelowi medycznemu Unijny Certyfikat COVID z tytułu przebycia zakażenia W sytuacji hospitalizacji pacjenta w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, pacjentów terminalnych, możliwość odwiedzin jest ustalana z Koordynatorem Oddziału / Lekarzem Dyżurnym.
ZASADY OBOWIAZUJACE PODCZAS ODWIEDZIN:
• Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
• osoba odwiedzająca, która ma infekcję dróg oddechowych NIE MOŻE odwiedzić pacjenta!
• osoba odwiedzająca przeprowadza dezynfekcję rąk, po wejściu do Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem ze Szpitala,
• osoba odwiedzająca zasłania usta nosa w kontakcie z pacjentem/personelem, w sytuacji
przeciwwskazań do stosowania osłony nosa i ust przez osobę odwiedzającą musi ona zachować dystans
1,5 m między sobą a pacjentem/personelem,
• osoba odwiedzająca stosuje się do zaleceń wydanych przez personel medyczny,
• osoba odwiedzająca stosuje środki ochrony indywidualnej. wskazane przez personel medyczny,
• osoba odwiedzająca nie porusza się po szpitalu w inne miejsca niż wyznaczony cel wizyty,
• u pacjenta jednoczasowo może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca,
• jeśli pacjent przebywa w sali wieloosobowej, jeśli jest to możliwe personel jednostki umożliwia
odwiedziny poza salą chorego. W sytuacji braku takiej. możliwości w sali wieloosobowej., jednoczasowo może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca wśród przebywających w tej sali pacjentów.
• ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej., itp.)
dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do
niezbędnego minimum -wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.
• Czas odwiedzin ogranicza się 30 min w sytuacjach szczególnych decyduje personel medyczny

KOMENDANT
płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko
                                                                                                                          plik do pobrania

 

Informacja dla osób odwiedzających pacjentów

dotycząca realizacji obowiązków wynikających z art. 13 ust.1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, reprezentowany przez Komendanta Szpitala.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jan Wiśniewski, dostępny pod adresem email: iodo@109szpital.pl lub telefonem nr 261 455 573 z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw.
  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art.9 ust.2 lit. i) RODO w związku z właściwymi przepisami Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w celu zachowania odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w trakcie odwiedzin pacjentów Szpitala.
  4. Przed realizacją odwiedzin Pani/Pana dane będą udostępniane do wglądu uprawnionemu personelowi Administratora i nie będą dalej w żaden inny sposób przetwarzane, w szczególności przechowywane lub udostępniane odbiorcom.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji dot. przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Szpital nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany.
  7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu. Odmowa podania wymaganych danych może znacznie utrudnić lub nawet uniemożliwić realizację celu.

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).