Medycyna Pracy

 Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych.

Badanie profilaktyczne Medycyny Pracy – jest to badanie Pracownika określające jego zdolność i predyspozycje do pracy na określonym stanowisku, w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia Pracownika. Badanie kończy się orzeczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub stwierdzającym przeciwwskazania.

Badania przeprowadza się na podstawie skierowania, wydanego przez pracodawcę, który jest zobowiązany do przechowywania orzeczeń lekarskich, zawierających wyniki badań profilaktycznych.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Zgodnie z ustawą o służbie Medycyny Pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną placówką medyczną.

Aktualny cennik badań znajduje się w zakładce CENNIK

Rodzaje badań profilaktycznych

Badanie wstępne – Pracodawca kieruje na nie:

•             nowych Pracowników przed rozpoczęciem pracy

•             Pracowników po zmianie stanowiska pracy

•             jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy – wystąpią nowe narażenia, nowe, niekorzystne czynniki

Badanie okresowe – Pracodawca kieruje na nie:

•             osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie kontrolne – Pracodawca kieruje na nie:

•             każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Gabinet Medycyny Pracy 109 Szpitala oferuje:

•             Badania profilaktyczne pracowników:

wstępne,

okresowe,

kontrolne,

•             Badania profilaktyczne kierowców:

badania kierowców: kat. A i B,

badania kierowców: kat. C i D, E, C+E, D+E,

•             badania lekarskie i psychologiczne dla osób ubiegających się

lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej,

•             badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie zezwolenie na posiadanie broń

•             badania lekarskie i psychologiczne osób mających zezwolenie na posiadanie broni

•             wydaje orzeczenia lekarza medycyny pracy /profilaktyka pracy/

•             wydaje orzeczenia lekarza medycyny pracy dla osób ubiegających się o pracę za granicą

 •             wykonuje oceny warunków pracy i występujących zagrożeń w zakładzie pracy, poprzez:  

– uczestnictwo w okresowej ocenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
– opiniowanie podejmowanych przez zakład pracy środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
– formułowanie wniosków dot. poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z zakładem pracy w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
– wydanie w tym zakresie stosownych orzeczeń.

•       wydaje Orzeczenia sanitarno-epidemiologiczne.

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawców chcących sprostać wymogom ustawy o Służbie Medycyny Pracy, proponujemy zawarcie umowy z zakresu Medycyny Pracy. Pracodawcy, którzy nawiążą współpracę, otrzymają nie tylko zadowolenie z dobrze świadczonych usług, ale  również wymierne korzyści finansowe w postaci atrakcyjnych cen.

Zapraszamy do naszego gabinetu, który mieści się w Przychodni 109 Szpitala Wojskowego, przy ul. P. Skargi 34 w Szczecinie, tel. 91 810 59 23 lub 261 455 923

Szczegółowe informacje dotyczące warunków współpracy mogą Państwo uzyskać:

Medycyna Pracy: – tel. 91 810 59 23 lub 261 455 923

Rejestracja telefoniczna w godzinach od 11.00 do 13.00.

e-mail: medycynapracy@109szpital.pl

Aktualny cennik badań znajduje się w zakładce CENNIK