Dofinansowanie dodatków specjalnych w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19 , pracownikom 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

 

 

„Dofinansowanie dodatków specjalnych w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19 , pracownikom 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr RPZP.07.07.00-32-N013/21-00 zawarta w dniu 20.04.202r.

Beneficjent: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie

Opis projektu: 

Podczas uderzenia II fali pandemii COVID-19, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie musiał podjąć szereg działań przygotowawczych i organizacyjnych, na wypadek konieczności udzielania w Szpitalu pomocy osobom , które wymagałyby hospitalizacji i leczenia            w wyniku zarażenia koronawirusem. Niniejszy projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. W ramach projektu Szpital zaplanował zadanie związane z pokryciem kosztów dodatkowego wynagrodzenia dla personelu Szpitala narażonego na zarażenie COVID -19. Koszty te obejmują wypłaty dodatkowych wynagrodzeń dla min. 197 pracowników, których dodatkowa praca była we wspomnianym okresie niezbędna do wdrożenia skutecznej walki z pandemią Covid-19. Sytuacja ta wywołała konieczność poniesienia dużych nakładów pracy, aby móc sprostać postawionym przed Jednostką wymaganiom. Stąd też duża część personelu musiała wykonać dodatkową pracę.

Cele projektu: 

Celem projektu jest zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, na terenie województwa zachodniopomorskiego  w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. poprzez dofinansowanie dla min. 197 pracowników Szpitala wypłaty jednorazowych dodatków do wynagrodzeń, w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 769 998,14 zł i obejmuje:

1) Dofinansowanie w kwocie 769 998,14 zł, z następujących źródeł:

  1. a) ze środków europejskich w kwocie 654 498,41 zł, co stanowi nie więcej niż 84, 9999988312 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  2. b) ze środków dotacji celowej w kwocie 115 499,73 zł.