RODO

Szanowny Pacjencie

 

Na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹ informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, reprezentowany przez Komendanta Szpitala.
  2. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem 261 455 573 lub adresem email: iodo@109szpital.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust.2 lit. h) RODO w celu realizacji świadczeń zdrowotnych tj. profilaktyki zdrowotnej,  diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego.
  4. Szpital przekazuje Pani/Pana dane osobowe odbiorcom, zgodnie z przepisami prawa, w ramach zleceń na badania laboratoryjne, transport pacjentów, administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi itp.
  5. Szpital nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu, maksymalnie przez okres wskazany w 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  7. Obowiązek podania przez Panią/Panadanych osobowych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. W przypadku odmowy podania danych osobowych Szpital może odmówić Pani/Panu udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 

Pacjencie masz prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
  • kontaktu z Inspektorem ochrony danychwe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacjąprzysługujących na mocy RODO praw.

 

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)